Политика за приватност
Оваа политика на приватност ги опфаќа сите корисници односно сите физички и правни лица.
Connected.mk се обврзува кон почитување на приватноста на нашите корисници. За секоја промена на политиката на приватност Connected.mk ќе ги информира своите корисници преку е-маил и преку нашата платформа.

Како се собираат информаците?

- Ние ги собираме и чуваме Вашите лични податоци во согласност со прописите за заштита на личните податоци. - Информаците со собираат при посета и користење на нашата платформа. Ние го собираме минимумот на потребни информации со цел да ја обезбедиме подобар престој и користење на нашата платформа.

Како се користат лични податоци?

- Личните информации се користат за идентификација доколку дојде до несакани дејствија од било кој аспект со што ќе ни помогнат да ве идентификуваме како вистински сопственик на корисничката сметка која е цел на било какво дејствије.
- Connected.mk го задржува правото да ги оддаде личните информации по барање на суд кога е во прашање судска постапка.

Користење на „Cookies“

- Вашиот интернет пребарувач има дел во кој се складираат мали фајлови односно „Cookies“. Cookies се мали фајлови кои се внесуваат на компјутерот на корисникот од страна на веб серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на Cookies можат да бидат искористени само за потребите на нашта платформа и тоа на начин на кој вашата приватност нема да биде загрозена.

Доколку имате какви било прашања и предлози за заштита на личните податоци или доколку сакате вашите податоци да бидат корегирани, можете да нè контактирате на е-маил admin@connected.mk. Притоа, вашата е-маил нема да биде искористена за друга намена.